Privacybeleid Wereldrestaurant de Laak BV hodn de Zomertuin wereldkeuken

Wereldrestaurant de Laak BV hodn de Zomertuin wereldkeuken is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Op deze pagina zie je wat er gebeurt met gegevens die jij Wereldrestaurant de Laak BV hodn de Zomertuin wereldkeuken verstrekt.

Wereldrestaurant de Laak BV hodn de Zomertuin wereldkeuken

Amersfoortseweg 138

3864 NH Nijkerkeveen

ceocfg@gmail.com

tel. 033 721 9055

Wereldrestaurant de Laak BV hodn de Zomertuin wereldkeuken verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om
zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zomertuindewereldkeuken.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. Wereldrestaurant de Laak BV hodn de Zomertuin wereldkeuken verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Wereldrestaurant de Laak BV hodn de Zomertuin wereldkeuken analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten
en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Wereldrestaurant de Laak BV hodn de Zomertuin wereldkeuken verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig
hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wereldrestaurant de Laak BV hodn de Zomertuin wereldkeuken bewaart je persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, wanneer dit niet van toepassing is, niet langer dan noodzakelijk is dan voor het uitvoeren van de overeenkomst of verwerken van de vraag. Wij bewaren de gegevens in ieder geval niet langer dan 7 jaar na het sluiten van de overeenkomst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wereldrestaurant de Laak BV hodn de Zomertuin wereldkeuken verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wereldrestaurant de Laak BV hodn de Zomertuin wereldkeuken blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Wereldrestaurant de Laak BV hodn de Zomertuin wereldkeuken gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste
bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wereldrestaurant de Laak BV hodn de Zomertuin wereldkeuken gebruikt
cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.
Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat
we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming
gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook
alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wereldrestaurant de Laak BV hodn de Zomertuin
wereldkeuken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken
in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zomertuindewereldkeuken.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van
uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wereldrestaurant de Laak BV hodn de Zomertuin wereldkeuken wil u er tevens op wijzen
dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wereldrestaurant de Laak BV hodn de Zomertuin wereldkeuken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@zomertuindewereldkeuken.nl